Bilietų įsigijimo ir grąžinimo taisyklės

Šiomis taisyklėmis (toliau-taisyklės) – nustatomos bilieto į organizatoriaus organizuojamą ir vykdomą renginį pirkimo-pardavimo sąlygos, dalyvavimo jame tvarka bei principai, organizatoriaus ir dalyvio teisės ir įsipareigojimai. Taip pat, kitos su organizatoriaus teikiamomis paslaugomis susijusios sąlygos.

Sąvokų apibrėžimai.
 1. Bilietas – dokumentas, įskaitant ir elektroninį, patvirtinantis tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir suteikiantis Dalyviui teisę dalyvauti konkrečiame Renginyje.
 2. Dalyvis –  asmuo, sumokėjęs Biliete nurodytą kainą ir įgijęs teisę dalyvauti Renginyje.
 3. Organizatorius – Organizatorius – UAB „Woman’s Vision“, juridinio asmens kodas 305616508, PVM kodas LT100013357814, buveinės adresas K. Donelaičio g. 62-1, LT-44248 Kaunas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas: info@motersvizija.lt, tel. Nr.: +370 687 98882.
 4. Renginys – tai Organizatoriaus organizuojamas ir vykdomas Biliete nurodytas renginys, kuriame dalyvauti Dalyviui suteikta teisė.
Bendrosios nuostatos.
 1. Taisyklės yra neatskiriama Bilieto dalis, be kurių Bilietas neturi jokios teisinės galios. Taisyklėse naudojami apibrėžimai tokią pačią reikšmę turi ir Biliete.
 2. Sumokėdamas už Bilietą, Dalyvis tokiu būdu patvirtina, kad prieš tai jis tinkamai susipažino su viešai skelbiamomis Taisyklėmis, jos jam buvo išsamiai atskleistos bei paaiškintos, Dalyvis suprato ir sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir griežtai įsipareigoja jų laikytis.
Bilietų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka.
 1. Prieš įsigydamas Bilietą, Dalyvis privalo išsamiai įvertinti visą jam pateiktą ir viešai prieinamą informaciją apie Renginį, taip pat savo galimybes dalyvauti jame.
 2. Sumokėdamas už Bilietą, Dalyvis patvirtina, kad Bilietą jis įsigijo turėdamas visą sprendimui priimti reikalingą teisingą ir visapusišką informaciją, įskaitant bet neapsiribojant, Renginio temą, trukmę, datą, vietą, eigą, kainą, kokybę ir kt.
 3. Dalyvis patvirtina, kad Renginys visiškai atitinka jo lūkesčius ir supranta, kad dėl tokio patvirtinimo visos jo pretenzijos dėl Renginio bus laikomos nepagrįstomis.
 4. Dalyvis prisiima visišką atsakomybę už Organizatoriui pateikiamos informacijos teisingumą bei išsamumą ir privalo savo lėšomis pašalinti visus dėl šio įsipareigojimo nevykdymo atsiradusius padarinius.
 5. Įsigydamas Bilietą, Dalyvis privalo iš karto patikrinti, ar visi Biliete esantys duomenys yra teisingi ir ar Bilieto kaina atitinka sumokėtą sumą. Dėl šios nuostatos pažeidimo atsiradusi atsakomybė tenka pačiam Dalyviui.
 6. Draudžiama Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti ar naudoti bet kokiu neteisėtu būdu.
 7. Dalyvis turi teisę perleisti Bilietą tretiesiems asmenims be išankstinio Organizatoriaus įspėjimo.
 8. Įsigijus bilietą į renginį, tačiau įvykus nenugalimoms jėgoms arba paskelbus ekstremalią situaciją šalyje, Organizatorius pasilieka teisę Dalyviui negrąžinti pinigų už sumokėtą bilietą, įgyvendinant renginį internetu arba nukeliant renginį kitomis datomis. 
 9. Įsigytas Bilietas jokiais atvejais negrąžinamas ir nekeičiamas, nėra kompensuojama jo kaina, išskyrus, kai Renginys atšaukiamas ar nukeliamas dėl Organizatoriaus kaltės. Išimtis yra taikoma tuomet, jei Dalyvis informuoja Organizatorių apie pageidavimą susigrąžinti pinigus už įsigytą Bilietą el. paštu likus ne mažiau nei 30 d. iki Renginio pradžios, su laišku pateikdamas laisvos formos rašytinį prašymą, tuomet sumokėti už Bilietą pinigai bus grąžinami per 30 d. laikotarpį po Renginio datos.
 10. Dėl Organizatoriaus kaltės nukėlus Renginį, Dalyvis turi teisę dalyvauti atkeltame Renginyje arba atgauti už Bilietą sumokėtus pinigus. Informacija, kaip tą padaryti, teikiama elektroninio pašto adresu info@motersvizija.lt.
 11. Dėl Organizatoriaus kaltės atšaukus Renginį, Dalyviui pinigai už Bilietą grąžinami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Dalyvis pateikia Organizatoriui nesuplėšytą bei kitais būdais nepažeistą originalų Bilietą, ir įrodo savo asmens tapatybę. Ši nuostata netaikoma, kai Bilietas įsigytas elektroniniu būdu.
 12. Dalyviui Bilietą įsigijus elektroniniu būdu ir Renginį atšaukus dėl Organizatoriaus kaltės, Organizatorius sulaukęs Dalyvio kreipimosi, už Bilietą sumokėtą sumą perveda į tą pačią Dalyvio banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta jį įsigyjant.
 13. Jeigu Dalyvis iš anksto (daugiau nei 30 dienų̨ iki Renginio)  nepraneša apie neatvykimą į Renginį arba praneša likus vos 1 (vienai) dienai, visa sumokėta Bilieto kaina lieka Organizatoriui kaip kompensacija.
 14. Dalyviui yra žinoma, kad Biliete nurodytas Renginio pradžios laikas yra orientacinis ir gali kisti, todėl Organizatorius neatsako, jeigu Renginys prasideda ar baigiasi vėliau negu nurodyta Biliete.
 15. Dalyvis yra pats asmeniškai atsakingas už savo sveikatą ir saugumą, bei savo vaikų/globotinių priežiūrą.
Dalyvavimo renginyje sąlygos ir tvarka.
 1. Dalyvis sutinka, kad dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Renginys gali būti sustabdytas.
 2. Organizatorius neatsako už kitų Renginio Dalyvių elgesį ir neatlygina dėl to atsiradusių neigiamų padarinių, taip pat neatsako už vykdant Renginį ne dėl jo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus.
 3. Dalyviui griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti ir/ar kitaip įrašinėti Renginio metu naudojamus kūrinius, taip pat platinti tokio pobūdžio įrašus, išskyrus atvejus, kai Organizatorius sutikimą tą daryti aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškia raštu. Pažeidęs šią pareigą Dalyvis prisiima visišką atsakomybę ir įsipareigoja atlyginti tretiesiems asmenims dėl to atsiradusius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, taip pat Organizatoriaus patirtą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, baudų, delspinigių bei kitų sumų sumokėjimą.
 4. Dalyvis sutinka, kad Renginio metu Organizatorius jį filmuotų ir/ar fotografuotų bei darytų garso įrašus, taip pat, kad Organizatorius be atskiro įspėjimo neatlygintinai naudotų Dalyvio nuotraukas bei vaizdo/garso įrašus reklamos ar kitais komerciniais tikslais. Dalyviui žinoma, kad nuotraukos bei vaizdo/garso įrašai bus Organizatoriaus nuosavybė ir kad už jų naudojimą Dalyviui nebus mokamas atlygis.
 5. Dalyvis sutinka, kad jo Organizatoriui pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi bei naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat siekiant tinkamai įvykdyti tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą sandorį.
Kitos sąlygos.
 1. Jeigu pasikeičia Dalyvio ar Organizatoriaus elektroninio pašto adresas, kiti nurodyti duomenys, toks asmuo turi nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas po tokių duomenų pasikeitimo, apie tai informuoti kitą šalį. Pažeidusiam šią pareigą asmeniui tenka visos dėl to atsiradusios neigiamos pasekmės.
 2. Visi Bilieto bei Taisyklių pagrindu tarp Organizatoriaus ir Dalyvio susiklostę civiliniai teisiniai santykiai pasibaigia įvykus Renginiui, į kurį įsigytas Bilietas, taip pat Organizatoriui vienašališkai panaikinus Bilietą Taisyklėse numatytais atvejais arba abipusiu rašytiniu Organizatoriaus ir Dalyvio susitarimu.
 3. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, tačiau Dalyviui taikomos Bilieto įsigijimo metu galiojusios Taisyklės, su kuriomis jis susipažino ir sutiko įsigydamas Bilietą.
 4. Visa papildoma informacija, nenurodyta Taisyklėse, yra viešai prieinama interneto tinklalapyje, taip pat elektroninio pašto adresu info@motersvizija.lt.
 5. Visi ginčai, susiję su Bilietu bei Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu, o per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nesutarus – LR įstatymų nustatyta tvarka.
 6. Visais kitais klausimais, kurie neaptarti Taisyklėse, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
 7. Vienos ar kelių Taisyklėse nurodytų sąlygų pripažinimas negaliojančiomis neturi įtakos Bilieto bei Taisyklių galiojimui.
 8. Bilietas bei Taisyklės yra parengti lietuvių kalba, kurią Dalyvis puikiai supranta

Organizatoriaus rekvizitai:

UAB „Woman’s Vision”
Įmonės kodas: 305616508
PVM kodas: LT100013357814
Adresas: Verslo Lyderių Centras, K. Donelaičio g. 62-1, Kaunas, Lietuva

Kontaktai:

Tel. Nr.: +370 687 98883
El. paštas: info@motersvizija.lt

Organizatoriaus rekvizitai:

UAB „Woman’s Vision”
Įmonės kodas: 305616508
PVM kodas: LT100013357814
Adresas: Verslo Lyderių Centras, K. Donelaičio g. 62-1, Kaunas, Lietuva

Kontaktai:

Tel. Nr.: +370 687 98883
El. paštas: info@motersvizija.lt

Proudly powered by Wpopal.com